You are here

EA Partner app

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja, hogy Ön mint az EA-PARTNER (EA NETWORK) mobil alkalmazás (a továbbiakban: alkalmazás) használója és – az adatkezelés szempontjából - mint érintett, megfelelő tájékoztatást kapjon a mobilalkalmazás használatához szükséges személyes adatainak kezeléséről.

ADATKEZELŐ:

Europ Assistance Magyarország Kft.

Az adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetősége: dpo@europ-assistance.hu vagy EAGlobalDPO@europ-assistance.com

Az alkalmazáson keresztül kerülnek kiosztásra az adatkezelő által megrendelt munkák a szolgáltatást elvégző partnereknek. Az alkalmazás kizárólag az adatkezelő partnerei által elérhető. A partnerek a munkavégzést az alkalmazáson keresztül dokumentálják, és igazolják az ügyfél közbenjárásával az adatkezelő felé.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az alkalmazás felhasználójának e-mail címe (felhasználóneve), jelszava, illetve geolokációs adata a munka megkezdésekor és annak befejezésekor.

Az e-mail cím és jelszó a regisztrációhoz, illetve az alkalmazás működéséhez, azaz az adatkezelő munkakiosztásához szükséges. Az e-mail címe(ke)t minden esetben az adatkezelővel szerződő partner (admin) állítja be, az Ön hozzájárulása alapján, melyhez Ön állítja be jelszavát. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Az alkalmazást használó érintett geolokációs adata: adatkezelő az érintettnek kizárólag a megbízás (munka) alkalmazáson keresztül történő elfogadásától a megbízás teljesítéséig tartó időtartamba eső geolokációs (GPS) adatait rögzíti. Amennyiben az adatkezelő a megbízást nem azonnali, hanem fix jövőbeni időpontra tervezett beavatkozásra adja ki, az alkalmazást használó érintett geolokációs adatának rögzítése a szolgáltatói teljesítés megkezdésétől annak alkalmazáson keresztül történő lezárásáig tart.

E geolokációs adat kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő jogos érdeke.

A jogos érdek: az adatkezelő működésére irányadó minőségbiztosítási követelmények betartásának igazolhatósága, adatkezelőnek a Megbízóival (többnyire biztosítókkal) kötött szerződése teljesítése mint kiszervezett tevékenység végzése körében, a szerződésből eredő együttműködési – ideértve a Megbízó ügyfelei felé fennálló tájékoztatási – kötelezettségének teljesítése.

Címzett: az adatkezelő Megbízóinak (többnyire biztosítóknak) az ügyfelei, akik részére és érdekében a szolgáltatásnyújtás történik. Adatkezelő a címzett részére hozzáférést biztosít a szolgáltatást végző partnerének mint érintettnek a GPS adataihoz (nyomonkövetés) a munka elfogadásától a szolgáltató helyszínre történő kiérkezéséig tartó időtartamra. E hozzáférést az adatkezelő a címzett részére egy link megküldésével biztosítja, melyen keresztül a címzett térképen nyomonkövetheti a szolgáltató útvonalát, annak a helyszínre történő kiérkezéséig.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE:

 Adatkezelő a fent megjelölt személyes adatokat az alábbi ideig őrzi meg:

  •  e-mail, jelszó: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, amely esetben az adatkezelő a körülmények fennállása esetében dönthet arról, hogy azt más adatkezelési jogalapon tovább kezeli, amelyről a szükséges tájékoztatást megadja;
  • geolokációs adat: az adott munka lezárásának évét követő 8. naptári év vége

A személyes adatok az adatkezelő szerverén kerülnek tárolásra. A fent megjelölt tárolási idők elteltével az adatkezelő törli rendszereiből az Ön tárolt személyes adatait.

 

AZ ÉRINTETT (ÖN) JOGAI:

  • Hozzáféréshez való jog:

Joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést, illetve azokról másolatot kapjon.

  • Helyesbítéshez való jog:

Ha azt tapasztalja, hogy a személyes adatai nem pontosak, azok megváltoztak vagy rendszerünkben hiányosan szerepelnek, kérheti, hogy a személyes adatait helyesbítsük, illetve – amennyiben az adatkezelés célja ezt indokolja – a személyes adatait kiegészítsük.

  • Törléshez való jog:

Kérésére az adatkezelő minden olyan személyes adatot töröl, amelynek kezelése nem jogszerű, az elérni kívánt cél alapján nem indokolt, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés jogellenes, vagy az adatkezelő jogos érdeke alapján történő személyes adat kezelése ellen tiltakozik (kivéve, ha olyan személyes adat kezelése ellen tiltakozik, amelyek elsőbbséget élveznek  az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak).

  • Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása:

Az adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatában bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ez esetben tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az e-mail cím, jelszó kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetében az EA-PARTNER mobil alkalmazást nem tudja a továbbiakban használni.

  • Korlátozáshoz való jog:

Ha Ön vitatja személyes adatainak a pontosságát, estleg  tiltakozik azok kezelése ellen, a személyes adatokra jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez van szüksége, vagy Ön szerint jogellenes az adatkezelés és kéri a felhasználás korlátozását, úgy korlátozzuk az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelést mindaddig míg Ön azt kéri, vagy amennyiben a jogszabály lehetőséget biztosít az adatkezelő számára kérése megvizsgálására, úgy arra az időtartamra, amíg megvizsgáljuk, hogy kérése teljesíthető-e. Minden esetben tájékoztatni fogjuk arról, hogy teljesítettük a kérést, vagy elutasítottuk azt, és fenntartjuk jogunkat az adatai kezelésére.

  • Adathordozhatósághoz való jog

A számítógépes nyilvántartásunkban kezelt személyes adatait kérésére egyszerű, elektronikusan konvertálható formában kimentjük és átadjuk.

Bármely fenti jog gyakorlására irányuló kérelmet terjeszt elő az adatkezelőnél, az adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megvizsgálja és tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

JOGORVOSLATI JOG

Ön az adatkezelő intézkedéseivel szemben jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (30) 683-5969), illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Budapest, 2022. március 1