You are here

Felhasználási feltételek

A honlapot (a továbbiakban “Honlap”) az Europ Assistance Group (7 Boulevard Haussmann, 75009, Párizs, Franciaország; a továbbiakban “Europ Assistance Group”) üzemelteti.

A HONLAP HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja, egyszersmind kötelező erejűnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket, amelyet az Europ Assistance Group a Felhasználási Feltételekben rögzített módon jogosult módosítani. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, Ön nem jogosult az Oldal használatára.

 

Szellemi tulajdon és szerzői jogok

Amennyiben a Honlap kifejezetten kivételt nem tesz, az azon szereplő valamennyi szöveg, kép, jelzés, logó, illetve egyéb tartalom az Europ Assistance kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Az Europ Assistance logója, továbbá valamennyi, a Honlapon szereplő egyéb jelzés az Europ Assistance Group vagy más, harmadik személy által bejegyeztetett védjegy, illetve nyilvántartott védjegy. Az Oldal megtekintése az azon szereplő védjegyek bármilyen módon történő felhasználására az Europ Assistance Group, illetve egyéb védjegyjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül önmagában nem jogosít.

 

A honlap használata

Europ Assistance Magyarország a Honlap tartalmának letöltését és nyomtatását az alábbi feltételekkel engedélyezi: (i) kizárólag személyes használatra, azaz nem üzleti célból kerül rá sor; (ii) nem vezet a Honlap tartalmának módosulásához; (iii) a letöltött, illetve kinyomtatott tartalmak a következő jelöléssel vannak ellátva: “Europ Assistance Group (c) 2012.”; (iv) nem kerül módosításra, illetve eltávolításra az Europ Assistance Group által elhelyezett szellemi tulajdon, védjegy, tulajdonosi jelzés; (v) az itt meghatározott kivételektől eltekintve Honlap tartalma nem kerül reprodukálásra, illetve nem készül származékos szellemi tulajdon a Honlapon közzétett vagy megjelenített tartalomból. Az Europ Assistance kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Honlap tartalmának teljes, illetve részleges másolása, reprodukálása, közzététele vagy hozzáférhetővé tétele szigorúan tilos. A fenti engedélyt az alábbi címen lehet kérelmezni:

 

Europ Assistance Group

IBD

Head of Digital & Business Solutions

7 Boulevard Haussmann

75009 PARIS

France

E-mail: support-plugandsell@europ-assistance.com

 

Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön akként nyilatkozik, hogy a Honlapot a jelen engedély rendelkezéseinek megfelelően használja, és nem sérti meg harmadik személy jogát, illetve nem szegi meg a harmadik személy vonatkozásában fennálló szerződésen, egyéb jogviszonyon vagy az alkalmazandó jogon alapuló kötelezettségeket. Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Europ Assistance Group bármely személlyel szemben kártérítés igénnyel lépjen fel az Ön által eszközölt, Felhasználási Feltételekben foglaltakkal ellentétes használat vonatkozásában. Jelen Felhasználási feltétel elfogadásával Ön akként nyilatkozik, hogy Ön olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki jogosult a jelen megállapodásban foglalt jogviszony létesítésére és a Honlap Felhasználási feltételek szerinti használatára. A Felhasználási Feltétek rendelkezéseivel összhangban a felhasználók a Honlap használatáért díj fizetésére nem kötelesek, ugyanakkor a Honlap tartalmaz olyan harmadik önálló személy által üzemeltetett, illetve tulajdonában lévő oldallal kapcsolatos hivatkozásokat, melyek a megjelenített tartalom, illetve szolgáltatás alapján meghatározott díj fizetését írhatják elő. Erre való tekintettel Önnek minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a Honlapon megjelenített hivatkozáshoz kapcsolódó oldal díjköteles-e. Az Europ Assistance Group Honlapján közzétett díjszabás kizárólag tájékoztató jellegű. Az Europ Assistance Group az esetleges tipográfiai hibákért nem vállal felelősséget, a Honlapon feltüntetett árak nem minősülnek hivatalos ajánlatnak, továbbá az Europ Assistance Group nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenített hivatkozásokon elérhető tartalom vonatkozásában.

 

Szavatossági igények, felelősség korlátozása

A Honlapon található információ kizárólag tájékozató jellegű a változtatás jogának fenntartásával. A Honlap tartalmával, illetve használatával kapcsolatban, a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelező rendelkezéseken felül semmiféle további felelősséget nem vállalunk. Az Europ Assistance nem vállal felelősséget az Önnek vagy más harmadik személynek a Honlap tartalmának használatával kapcsolatban felmerült kárának, felelősségének, költségének, egyéb kiadásának vonatkozásában. A Honlapon közzétett információ sem közvetlenül, sem közvetve nem helyettesíti az orvosi tanácsot vagy konzultációt.

 

Hivatkozások

A Honlap harmadik oldalakkal kapcsolatos hivatkozásokat tartalmaz. A hivatkozott oldalak nem tartoznak az Europ Assistance Magyarország felügyelete, irányítása alá, az Europ Assistance Magyarország hivatkozott oldalak tartalmával kapcsolatban nem vállal felelősséget. Az Europ Assistance Magyarország a hivatkozásokat a könnyebb hozzáférhetőség végett jeleníti meg, az nem minősül szponzorációnak a hivatkozott oldalak vonatkozásában. A hivatkozott oldalak független tulajdonosok és szolgáltatók tulajdonában, illetve üzemeltetésében vannak, amelyre tekintettel az Europ Assistance Magyarország nem tudja biztosítani, hogy Ön elégedett lesz az ott megjelenített termékekkel, szolgáltatásokkal, üzleti gyakorlattal. Bármely, a fenti személyekkel kapcsolatos ügylet előtt ajánlott megtenni valamennyi szükséges és alkalmas intézkedést, amely ellenőrzésüket lehetővé teszi.

 

Jogszerűtlen tartalommal kapcsolatos értesítési és eltávolítási szabályok

Az Europ Assistance Group rendszere az ún. „értesítés és eltávolítás” módszerén alapul. Amennyiben Önnek bármilyen panasza, illetve kifogása van a Honlap tartalmával kapcsolatban – beleértve a felhasználók által küldött üzeneteket is -, illetve amennyiben úgy véli, hogy a Honlapon megjelenített vagy közzétett tartalom szerzői jogokat sérthet, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a support-plugandsell@europ-assistance.com. e-mail címen. Amennyiben a fenti eljárást betartja, az Europ Assistance Group minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ésszerű határidőn belül eltávolítsa az illegális tartalmat a Honlapról.

 

Adatvédelem

Az Ön által a Honlapra küldött valamennyi információ az Europ Assistance Group Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kerül kezelésre. Adatvédelemi szabályzatunk megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

 

Alkalmazandó jog és joghatóság

Az alkalmazandó jog, illetve joghatóság meghatározásánál az Europ Assistance Group Párizsban (Franciaország) található irodáit kell figyelembe venni. A jelen honlapra történő belépéssel, annak használatával, illetve közzétételével Ön, valamint az Europ Assistance Group kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi a Honlapnak az Ön általi használatával kapcsolatban felmerült vita, követelés, illetve egyéb ügy rendezésére kifejezetten a francia jog (Párizs) az irányadó, tekintet nélkül a vonatkozó kollíziós szabályokra. A fentiek értelmében Ön akként nyilatkozik, hogy valamennyi Europ Assistance Group-val szembeni, a Honlap működésével, illetve használatával kapcsolatos követelését a Franciaországban (Párizs) illetékes hatóságok előtt fogja érvényesíteni. Az előbbi szabályt nem kell alkalmazni, amennyiben az alkalmazandó jog az Ön lakóhelye szerinti ország jogát rendeli alkalmazni és e rendelkezéstől külön megállapodással sem lehet eltérni.

 

Módosítások

Az Europ Assistance Group és az Europ Assistance Magyarország a jelen Felhasználási Feltételek egy részének vagy egészének önálló hatáskörben időről-időre történő módosításának jogát fenntartja, amennyiben az jogi, általános szabályozási, technikai szempontból, illetve a szolgáltatás jellegének változására tekintettel indokolt. Az Europ Assistance Group és az Europ Assistance Magyarország bármilyen irányú módosításról elvárható formában nyújt tájékoztatást. Ezt követően Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a módosított Felhasználási Feltételek kötelező erővel bír az Ön jogviszonyára is. Az Europ Assistance Magyarország jogosult arra, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse egyes szolgáltatásait, így bármely szolgáltatás, adatbázis vagy tartalom hozzáférhetőségét. Az Europ Assistance Magyarország jogosult arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat korlátozzon, illetve kizárja a felelősséget azért, hogy a Honlap vagy bármely más Europ Assistance weboldal egészéhez vagy egyes részeihez való hozzáférést előzetes értesítés nélkül, technikai vagy biztonsági okokból korlátozza, annak érdekében, hogy megelőzze a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok sérülését vagy megsemmisülését vagy amennyiben egyéni mérlegelési jogkörünkben eljárva úgy ítéljük meg, hogy a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését megsértette és úgy döntünk, hogy a továbbiakban nem kívánunk az Ön részére szolgáltatást nyújtani.
A módosítást követően a Holnap folyamatos használatára irányuló tevékenysége a módosított Felhasználási Feltételek elfogadásaként értelmezendő.

 

Egyetemes rendelkezések

Amennyiben a Felhasználási Feltételek bármely része a vonatkozó jogszabályok szerint érvénytelen és nem végrehajtható, ideértve a fentebb részletezett garancia nyilatkozatot és a felelősség korlátozást is, ez esetben úgy kell tekinteni, hogy az érvénytelen és nem végrehajtható rendelkezések helyett olyan érvényes és végrehajtható rendelkezések alkalmazandók, amelyek szándékukat tekintve a legközelebb állnak az eredeti rendelkezéshez, és a Felhasználási Feltételek fennmaradó része változatlan tartalommal továbbra is hatályosnak tekintendő. Az Europ Assistance Magyarország jogosult, azonban Ön nem jogosult arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogokról vagy kötelezettségekről rendelkezzen, azokat másnak közvetítse, azokra vonatkozóan alvállalkozási szerződést kössön, vagy azokat másra átruházza. Ön egyetért abban, hogy jelen Felhasználási Feltételek vagy a Honlap használatának következményeként Ön és az Europ Assistance Magyarország között nem jön létre kapcsolt vállalkozás, társaság, alkalmazotti vagy ügynöki viszony. Jelen Felhasználási Feltételek a Honlap nyelvén elérhetők. A kifejezett Felhasználási Feltételek, amely alapján az Ön megállapodása megkötésre került, nem kizárólag az Europ Assistance Magyarországnál kerül tárolásra. Tekintettel arra, hogy a Honlap nem frissül rendszeres időszakonként, annak szerkesztői termékként történő regisztrációja a vonatkozó jogszabályok értelmében nem szükséges.