Adatkezelési tájékoztató (EA-Network Partner applikáció)

  Jelen tájékoztató célja, hogy Ön mint az EA-Partner (EA Network) mobil alkalmazás (a továbbiakban: alkalmazás) használója és – az adatkezelés szempontjából – mint érintett, megfelelő tájékoztatást kapjon a mobilalkalmazás használatához szükséges személyes adatainak kezeléséről. ADATKEZELŐ: Europ Assistance Magyarország Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) Az adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetősége: dpo@europ-assistance.hu vagy EAGlobalDPO@europ-assistance.com Az alkalmazáson keresztül kerülnek kiosztásra az adatkezelő által megrendelt munkák a szolgáltatást elvégző partnereknek (Szolgáltató). Az alkalmazás kizárólag az adatkezelő partnerei által elérhető, adatkezelőtől a megbízásokat a regisztrációt követően, ezen alkalmazáson keresztül kapják. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az alkalmazás felhasználójának e-mail címe (felhasználóneve), jelszava, illetve geolokációs adata.
 • E-mail cím (mint felhasználónév), jelszó, név, telefonszám:
  • az alkalmazás https://eoperation.europ-assistance.hu/login weboldalon keresztül történő regisztrációjához, a felhasználó regisztrációs adatainak módosításához szükséges, mellyel a regisztrációs adatokat a rendszer a felhasználóhoz, mint érintetthez rendeli és az érintett az alkalmazáshoz a hozzáférést megkapja;
  • az EA-Partner (EA Network) alkalmazás vonatkozásában az alkalmazás működéséhez, azaz az adatkezelő munkakiosztásához, a munkavégzés során, az applikáción keresztül történő kapcsolattartáshoz szükségesek az itt meghatározott személyes adatok;
  • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
 • Az alkalmazást használó érintett geolokációs adata:
  • az alkalmazás kizárólag a felhasználói kézikönyvben megjelölt fotókészítés időpontjában rögzíti az érintett geolokációs (GPS) adatait.
  • a geolokációs adat kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek: az adatkezelő működésére, így a kiszervezett tevékenység teljesítésére irányadó minőségbiztosítási követelmények betarthatóságának biztosítása, igazolhatósága, illetve a teljesítéssel kapcsolatos jogérvényesítés idejére a személyes adat hozzáférhetőségének biztosítása.
  A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE: Adatkezelő a fent megjelölt személyes adatokat az alábbi ideig őrzi meg:
 • e-mail (felhasználónév), jelszó, név, telefonszám: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, amely esetben az adatkezelő a körülmények fennállása esetében dönthet arról, hogy azt más adatkezelési jogalapon tovább kezeli, amelyről a szükséges tájékoztatást az érintettnek megadja;
 • geolokációs adat: az adott munka lezárásának évét követő 6 (5+1) év.
  Az itt megjelölt tárolási idők elteltével a személyes adatok törlésre kerülnek. AZ ÉRINTETT JOGAI:
 • Hozzáféréshez való jog: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést, illetve azokról másolatot kapjon.
 • Helyesbítéshez való jog: Ha az érintett azt tapasztalja, hogy a személyes adatai nem pontosak, azok megváltoztak vagy az adatkezelő rendszerében hiányosan szerepelnek, kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve – amennyiben az adatkezelés célja ezt indokolja – a személyes adatait kiegészítse.
 • Törléshez való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő minden olyan személyes adatot töröl, amelynek kezelése nem jogszerű, az elérni kívánt cél alapján nem indokolt, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés jogellenes, vagy az adatkezelő jogos érdeke alapján történő személyes adat kezelése ellen tiltakozik (kivéve, ha olyan személyes adat kezelése ellen tiltakozik, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak).
 • Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása: Az adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatában az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ez esetben tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti. Az érintett ez esetben tudomásul veszi, hogy az e-mail cím, jelszó kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetében az alkalmazást nem tudja a továbbiakban használni.
 • Korlátozáshoz való jog: Ha az érintett vitatja személyes adatainak a pontosságát, estleg tiltakozik azok kezelése ellen, a személyes adatokra jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez van szüksége, vagy az érintett szerint jogellenes az adatkezelés és kéri a felhasználás korlátozását, úgy az adatkezelő korlátozza az érintett személyes adataira vonatkozó adatkezelést mindaddig míg azt az érintett kéri, vagy amennyiben a jogszabály lehetőséget biztosít az adatkezelő számára az érintett kérésének megvizsgálására, úgy arra az időtartamra, amíg az adatkezelő megvizsgálja, hogy kérése teljesíthető-e. Az adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja arról az érintettet, hogy a kérését teljesítette-e, vagy elutasította azt, és fenntartja magának a jogot az adatai kezelésére.
 • Adathordozhatósághoz való jog Az adatkezelő a számítógépes nyilvántartásában kezelt, érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintett kérésére egyszerű, elektronikusan konvertálható formában kimenti és azt az érintett kérésére átadja.
  Az érintett bármely fenti jog gyakorlására irányuló kérelmet terjeszt elő az adatkezelőnél, az adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megvizsgálja és tájékoztatja érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az adatkezelő a határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. JOGORVOSLATI JOG Az érintett az adatkezelő intézkedéseivel szemben jogosult panaszt benyújtani a Croatian Personal Data Protection Agency (e-mail: azop@azop.hr, tel.: 00385 (0)1 4609-080), illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: https://sudovi.hr) Hatályos: 2022. június 15-től    

Jelen tájékoztató célja, hogy Ön mint az EA-PARTNER (EA NETWORK) mobil alkalmazás (a továbbiakban: alkalmazás) használója és – az adatkezelés szempontjából – mint érintett, megfelelő tájékoztatást kapjon a mobilalkalmazás használatához szükséges személyes adatainak kezeléséről.


ADATKEZELŐ:


Europ Assistance Magyarország Kft.

Az adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetősége: dpo@europ-assistance.hu vagy EAGlobalDPO@europ-assistance.com

Az alkalmazáson keresztül kerülnek kiosztásra az adatkezelő által megrendelt munkák a szolgáltatást elvégző partnereknek. Az alkalmazás kizárólag az adatkezelő partnerei által elérhető. A partnerek a munkavégzést az alkalmazáson keresztül dokumentálják, és igazolják az ügyfél közbenjárásával az adatkezelő felé.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:


Az alkalmazás felhasználójának e-mail címe (felhasználóneve), jelszava, illetve geolokációs adata a munka megkezdésekor és annak befejezésekor.

Az e-mail cím és jelszó a regisztrációhoz, illetve az alkalmazás működéséhez, azaz az adatkezelő munkakiosztásához szükséges. Az e-mail címe(ke)t minden esetben az adatkezelővel szerződő partner (admin) állítja be, az Ön hozzájárulása alapján, melyhez Ön állítja be jelszavát. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Az alkalmazást használó érintett geolokációs adata: adatkezelő az érintettnek kizárólag a megbízás (munka) alkalmazáson keresztül történő elfogadásától a megbízás teljesítéséig tartó időtartamba eső geolokációs (GPS) adatait rögzíti. Amennyiben az adatkezelő a megbízást nem azonnali, hanem fix jövőbeni időpontra tervezett beavatkozásra adja ki, az alkalmazást használó érintett geolokációs adatának rögzítése a szolgáltatói teljesítés megkezdésétől annak alkalmazáson keresztül történő lezárásáig tart.

E geolokációs adat kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő jogos érdeke.

A jogos érdek: az adatkezelő működésére irányadó minőségbiztosítási követelmények betartásának igazolhatósága, adatkezelőnek a Megbízóival (többnyire biztosítókkal) kötött szerződése teljesítése mint kiszervezett tevékenység végzése körében, a szerződésből eredő együttműködési – ideértve a Megbízó ügyfelei felé fennálló tájékoztatási – kötelezettségének teljesítése.

Címzett: az adatkezelő Megbízóinak (többnyire biztosítóknak) az ügyfelei, akik részére és érdekében a szolgáltatásnyújtás történik. Adatkezelő a címzett részére hozzáférést biztosít a szolgáltatást végző partnerének mint érintettnek a GPS adataihoz (nyomonkövetés) a munka elfogadásától a szolgáltató helyszínre történő kiérkezéséig tartó időtartamra. E hozzáférést az adatkezelő a címzett részére egy link megküldésével biztosítja, melyen keresztül a címzett térképen nyomonkövetheti a szolgáltató útvonalát, annak a helyszínre történő kiérkezéséig.


A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE:


Adatkezelő a fent megjelölt személyes adatokat az alábbi ideig őrzi meg:

• e-mail, jelszó: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, amely esetben az adatkezelő a körülmények fennállása esetében dönthet arról, hogy azt más adatkezelési jogalapon tovább kezeli, amelyről a szükséges tájékoztatást megadja;

• geolokációs adat: az adott munka lezárásának évét követő 8. naptári év vége

A személyes adatok az adatkezelő szerverén kerülnek tárolásra. A fent megjelölt tárolási idők elteltével az adatkezelő törli rendszereiből az Ön tárolt személyes adatait.


AZ ÉRINTETT (ÖN) JOGAI:


• Hozzáféréshez való jog:

Joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést, illetve azokról másolatot kapjon.

• Helyesbítéshez való jog:

Ha azt tapasztalja, hogy a személyes adatai nem pontosak, azok megváltoztak vagy rendszerünkben hiányosan szerepelnek, kérheti, hogy a személyes adatait helyesbítsük, illetve – amennyiben az adatkezelés célja ezt indokolja – a személyes adatait kiegészítsük.

• Törléshez való jog:

Kérésére az adatkezelő minden olyan személyes adatot töröl, amelynek kezelése nem jogszerű, az elérni kívánt cél alapján nem indokolt, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés jogellenes, vagy az adatkezelő jogos érdeke alapján történő személyes adat kezelése ellen tiltakozik (kivéve, ha olyan személyes adat kezelése ellen tiltakozik, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak).

• Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása:

Az adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatában bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ez esetben tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az e-mail cím, jelszó kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetében az EA-PARTNER mobil alkalmazást nem tudja a továbbiakban használni.

• Korlátozáshoz való jog:

Ha Ön vitatja személyes adatainak a pontosságát, estleg tiltakozik azok kezelése ellen, a személyes adatokra jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez van szüksége, vagy Ön szerint jogellenes az adatkezelés és kéri a felhasználás korlátozását, úgy korlátozzuk az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelést mindaddig míg Ön azt kéri, vagy amennyiben a jogszabály lehetőséget biztosít az adatkezelő számára kérése megvizsgálására, úgy arra az időtartamra, amíg megvizsgáljuk, hogy kérése teljesíthető-e. Minden esetben tájékoztatni fogjuk arról, hogy teljesítettük a kérést, vagy elutasítottuk azt, és fenntartjuk jogunkat az adatai kezelésére.

• Adathordozhatósághoz való jog:

A számítógépes nyilvántartásunkban kezelt személyes adatait kérésére egyszerű, elektronikusan konvertálható formában kimentjük és átadjuk.

Bármely fenti jog gyakorlására irányuló kérelmet terjeszt elő az adatkezelőnél, az adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megvizsgálja és tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


JOGORVOSLATI JOG :


Ön az adatkezelő intézkedéseivel szemben jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (30) 683-5969), illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Budapest, 2022. március 1

 

Travel Care utasbiztosítás

 • egészségügyi- és további utazási segítségnyújtás, betegségbiztosítás, balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás, felelősségbiztosítás és jogi segítségnyújtás, otthoni segítségnyújtás,
 • sérülés nyomon követése a hazaérkezést követően,
 • kiterjeszthető téli sporttevékenységekre is,
 • kiegészítő autós fedezet,
 • éjjel-nappal elérhető asszisztencia szolgáltatás,
 • akár 90. életév betöltéséig is megköthető biztosítás.
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Panasza van? Forduljon hozzánk bizalommal ezen az űrlapon keresztül.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Amennyiben szolgáltatói partner szeretne lenni, ezen az űrlapon vegye fel velünk a kapcsolatot.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Concierge szolgáltatás

Szolgáltatásunk segítséget nyújt az ügyfelek azon feladatainak, teendőinek és kötelességeinek kiszervezésében, ahol nem szükséges a személyes jelenléte.

 • szolgáltatásunk az utazástól és szállásfoglalástól kezdve egészen a helyi programok szervezéséig nyújt átfogó megoldást
 • előre lefoglaljuk a legjobb helyeket ügyfeleinknek, legyen szó koncertekről, előadásokról, fesztiválokról vagy egyéb kiemelt eseményről
 • ügyfeleink meglepetéseket rendelhetnek szeretteiknek, csomagot vagy virágot küldhetnek Magyarország területén bárhova vagy a nagyobb európai városokba
 • a világ számos pontján szakemberek várják ügyfeleink hívását, hogy segítsünk, ha problémája akad (pl. egy otthoni káresemény vagy egészségügyi kérdés esetén)
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Cyber szolgáltatás

Szoftveres és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtunk, melyek segítenek az áldozattá válás megelőzésében.

 • ügyfél által megadott adatok folyamatos monitoringja, és gyanús tevékenységek észlelése esetén e-mail és SMS értesítés
 • a hét minden napján 0-24 órában hívható telefonos segítségnyújtás
 • hozzáadott kiegészítő megoldások nyugalom biztosítása érdekében: IT asszisztencia, jogi és pszichológiai útmutatás​, digitális adathordozóról történő adatmentés
 • összegbiztosítások: Bankkártya, kulcsok és hivatalos okmányok pótlása​, ATM készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás​, bankkártyával való visszaélés esetében
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Kiterjesztett garancia szolgáltatás

A Kiterjesztett Garancia biztosítás a Biztosított ingatlanában, magáncélú felhasználásban lévő elektromos háztartási gépek, szórakoztató elektronikai eszközök meghibásodása vagy törése esetén a javítási költségekre nyújt fedezetet.

 • háztartási és szórakoztató eszközök garanciális meghibásodása vagy véletlenszerű törése esetén a javítási költségek megtérítése, a javítás megszervezésével, adott esetben az érintett készülék hozom-viszem szolgáltatásával
 • kiterjeszthető fedezet a hordozható elektronikai eszközökre (mobiltelefon, tablet, laptop)
 • a gyártó vagy eladó garanciája lejárta utáni időszakban
 • háztartási és szórakoztató eszközök maximális életkora a vásárlástól számítva 72 hónap, hordozható elektronikai eszközök esetén maximum 24 hónap lehet
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Otthon asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk a hét minden napján, 24 órában biztosít megoldást háztartási vészhelyzet esetén az Europ Assistance által ellenőrzött szolgáltató partnerekkel az ország teljes területén. Legyen szó csőtörésről, dugulásról, üveg- vagy kulcstörésről, gázvezeték vagy elektromos hálózat meghibásodásáról.

 • a hét minden napján 0-24 órában hívható dedikált telefonszám
 • az ügyfél bejelentésétől számított 24 órán belül szakembert küldünk a helyszínre
 • vészelhárítási szolgáltatás megszervezése a szerződtetett és rendszeresen ellenőrzött, országos szolgáltatói hálózat koordinálásával (duguláselhárítás, gázvezeték szerelés, üvegezés, villanyszerelés, vízvezeték szerelés, zárjavítás)
 • költségvállalás: tényleges sürgősségi esetekben az Europ Assistance átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült alábbi költségeit meghatározott összeghatárig: kiszállási díj, munkadíj, anyagköltség
 • szakiparos ajánlás nem háztartási vészhelyzeti esetekben
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Egészségügyi asszisztencia-szolgáltatás

Alacsony költségű, munkavállalói vagy ügyfélmegtartást célzó, egészségügyi szolgáltatást nyújtó megoldást kínálunk, bizonyos esetekben a felmerülő költségek átvállalásával.

 • széleskörű egészségügyi asszisztencia szolgáltatás: akár háziápolás teljeskörű megszervezése, orvosi házivizit, betegszállítás, gyógytorna
 • 48 órán belüli, tervezhető esetben maximum 14 napon belüli időpontra megszervezett ellátás
 • a biztosító és a szolgáltatásszervező egy kézben van (Europ Assistance)
 • nincs szerződéskötés előtti kockázat elbírálás
 • teledoktor szolgáltatás, telekonzultációs lehetőség belgyógyász szakorvossal, másodvélemény független szakorvos bevonásával
 • járóbeteg szolgáltatások, szűrővizsgálatok megszervezése
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Gépjármű asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk lényege a professzionális, autós segítségnyújtás: a Europ Assistance tapasztalt kollégái leveszik az ügyintézés és szervezés terhét ügyfele válláról Magyarország területén belül és Európában.

 • a hét minden napján, napi 24 órában segítséget nyújt belföldön és külföldön egyaránt
 • bármilyen életkorú gépjármű esetén igénybe vehető
 • nincs meghatározott maximális km futásteljesítmény
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Utazás asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk kiterjed az egészségügyi szolgáltatások szervezésére, az információnyújtásra, és biztosítjuk a komplett utasbiztosítási fedezeteket is.

 • nemzetközi segélyhívó szolgálatunk, az év 365 napján, napi 24 órában áll az utazók rendelkezésére
 • egészségügyi hálózatunk több mint 200 országban lehetővé teszi a megbízható orvosi ellátást
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Gépjármű asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk lényege a professzionális, autós segítségnyújtás. Műszaki meghibásodás, baleset, vagy önhiba esetén az Europ Assistance tapasztalt kollégái leveszik az ügyintézés és szervezés terhét az Ön válláról Magyarország területén belül és Európában egyaránt.

 • gépjármű életkorának megkötése nélkül igénybe vehető
 • nincs meghatározott maximális km futásteljesítmény